# پرواز

پـــــــــرواز...

پـــــــــــرواز را یــــــــــاد بـــــــگیــــــر... نـــــــه بـــــرای ایــــــــنــــکــه از زمـــــیــن جــــــــدا بــــــاشـــــــی! بــــــــرای آنــــــکـــــه بـــــه انــــــدازه فـــاصـــــلـــــه زمــــیــــن تـــا آســـــمان گــــــــــــــــــســــــــــــــتـــــــــــرده شـــــــــــــــــوی...!         ادامه مطلب
/ 5 نظر / 36 بازدید