# نوشته_ها

بود و نبودت

    نمیدانستم نبودنت هم   مانند بودنت ب این آسانی   عادت میشود!   دیگر هیچ شک و دلهره و ناراحتی ای   بخاطر تو ندارم   پس برایم خوشحال باش      
/ 9 نظر / 40 بازدید

پـــــــــرواز...

پـــــــــــرواز را یــــــــــاد بـــــــگیــــــر... نـــــــه بـــــرای ایــــــــنــــکــه از زمـــــیــن جــــــــدا بــــــاشـــــــی! بــــــــرای آنــــــکـــــه بـــــه انــــــدازه فـــاصـــــلـــــه زمــــیــــن تـــا آســـــمان گــــــــــــــــــســــــــــــــتـــــــــــرده شـــــــــــــــــوی...!         ادامه مطلب
/ 5 نظر / 36 بازدید