# شعر

...

برایت مینویسم دوستت دارم میدانم که نمیدانی ولی میدانم که میخوانی ؛ آرزویم این است که نخوانده بدانی . . .  
/ 24 نظر / 38 بازدید