نمی باران دلتنگی...

دلم نمی باران می خواهد!

امشب دلتنگی کدامین دردم را فریاد بزنم؟

هنوز بغض در میان نفس هایم جاریست و آسمان دلم همچو آسمان امشب سراسر ابریست!

دلم نمی باران می خواهد تا که براند از دل آه و فغانم را.

دلم نمی باران می خواهد!

چیز زیادی نیست,فقط نمی باران ....تا که با طراوتش توان نفس کشیدنم را بار دیگر بیابم,

چراکه بغض هایم سراسیمه و با بی رحمی هردم گلوی نفسهایم را چنگ میزنند...

دلم نمی باران می خواهد...

تا که ازین درد جانسوز لحظه ای رها یابد,

یا شاید با نمی باران اشکهایم را با آسمان شریک شوم!

کاش بدانم !دلیل دلتنگی های میان ظلمات دلم چیست؟!

میدانم!!!که بهانه ی دلم فقط نمی باران نیست!

شاید دلم می خواهد دلتنگی هایش را در میان ندای باران بخواباند!!

آری!دلم نمی باران می خواهد!

"نمی باران دلتنگی"

(از خودم)

 

 

 

 

 

 

/ 1 نظر / 46 بازدید